Vznik zajištění závazků

Právní jistota - zajištění závazku. Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona. Ručení v obchodních vztazích ze zákona. Zajištění závazků na základě soudního výroku. Zajištění závazků může vzniknout také právními úkony učiněnými účastníky.

 Ručení v obchodních vztazích ze zákona vzniká

  • prodávajícímu za splnění závazků převedených s podnikem kupujícím (§ 476 a násl. obchodního zákoníku),
  • pronajímateli za závazky, které náležejí k pronajatému podniku a vznikly před účinností smlouvy o pronájmu podniku (§ 488b obchod, zák.), komisionáři za splnění závazku třetí osoby v případech vymezených zákonem (§ 577 a násl. obchod, zák.),
  • příjemci za úhradu pohledávky dopravce vůči odesílateli v případech vymezených zákonem (§ 610 a násl. obchod, zák.),
  • tichému společníkovi za závazky podnikatele, jestliže jeho jméno je obsaženo ve firmě podnikatele nebo prohlásí osobě, s níž jedná podnikatel o uzavření smlouvy, že oba podnikají společně (§ 673 a násl. obchod, zák.),
  • účastníkům vícestranných výměnných obchodů v případech vymezených zákonem (§ 751 a násl. obchod, zák.).


«« Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona vzniká Zajištění závazků na základě soudního výroku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id79 (17)