Uznání závazku v obchodním styku

V obchodních závazkových vztazích se vylučuje možnost uplatnit promlčení, pokud je závazek uznán. Uzná-li dlužník písemně svůj závazek, běží podle § 407 odst. 1 obchod, zák. nová čtyřletá promlčecí doba od tohto uznání.

Uznání dluhu - zajišťovací institut

Uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Uznání závazku je dalším zajišťovacím institutem, který však neskýtá plnou možnost uhrazení pohledávky, ale spíše působí jako institut:

  • preventivní pro prodloužení doby promlčení (strana, vůči níž se právo promlčuje, může písemným prohlášením druhé straně prodloužit promlčecí dobu,a to i opakované),
  • zajišťovací (pro možnost delší doby k uplatnění práva).


Uznání závazku pro obchodní závazkové vztahy »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id92 (30)