Splnění dluhu - soluce

Dluh zaniká splněním včasného splnění dluhu řádným způsobem. Zaplacení, případně splnění dluhu je nejvhodnějším způsobem zániku závazku. Závazek lze splnit sjednaným plněním dlužníka věřiteli.

Splnění dluhu (soluce)

Zánik dluhu splněním nastává řádným a včasným splněním dluhu. Splnění dluhu je typickým, nejčastějším a optimálním způsobem zániku závazku. Dlužník poskytne věřiteli sjednané plnění a věřitel plnění, které oprávněné, např. na základě uzavřené smlouvy, očekával, přijme (v případě, je-li potřebná ke splnění dluhu jeho aktivní součinnost). Problematiku splnění dluhu upravuje komplexním způsobem jak občanský, tak obchodní zákoník.Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id111 (49)