Repo sazba - pohledávky a úroky

Novela nařízení vlády tedy přinesla dvě zásadní změny. Jednak zvýšila dosavadní výši úroků z prodlení, která byla ve vazbě na výši diskontní sazby v současné době na velmi nízké úrovni, jednak zrušila dosavadní neměnnost výše úroků z prodlení.

Repo sazba je maximální limitní sazba

za kterou Česká národní banka odkupuje od komerčních bank své cenné papíry. Prostřednictvím repo operací Česká národní banka ovlivňuje množství peněz v ekonomice (prodejem svých cenných papírů komerčním bankám Česká národní banka stahuje měnu z oběhu, jejich nákupem naopak měnu do oběhu uvolňuje). Základní doba repo operací je 14 dní.Novela vlády - repro sazba »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id72 (10)