Přistoupení k závazku

Dohoda o přistoupení k závazku musí byl vždy provedena v písemné formě, jinak je neplatná (viz § 40 obč. zák.). Dohoda o přistoupení k závazku má za následek, že třetí osobě vznikne postavení vedle dosavadního dlužníka

Co znamená přistoupení k závazku

Přistoupení k závazku znamená, že třetí osoba sjedná písemné s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek a učiní tak bez souhlasu dlužníka. Přistoupení k závazku upravuje § 533 obč. zák.Písemná forma přistoupení k závazku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id90 (28)