Právnické služby - rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje mnoho oblastí, které si málokdo z nás uvědomuje. Je však důležité mít o nich alespoň základní povědomí dříve, než dojde k situaci, kdy budeme potřebovat právníka.

Povinnost hradit náklady společné domácnosti

O uspokojování potřeb rodiny jsou povinni oba manželé pečovat podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Zákon o rodině stanovuje povinnost hradit náklady společné domácnosti zásadně oběma manželům. Přitom se bere ohled na to, že poskytování peněžních a jiných prostředků na náklady společné domácnosti může být zcela nebo zčásti vyváženo osobní péčí o společnou domácnost a děti. Neznamená to tedy, že oba manželé musí přispívat shodnou finanční částkou, pokud např. jen jeden z nich z velké části nebo dokonce téměř výhradně pečuje o děti či o domácnost.

V případě, že jeden z manželů odmítá čímkoliv přispívat a ani po žádostech o nápravu se situace nezlepší, nastupuje ust. § 19 odst. 3 zákona o rodině, která říká že "neplní-li jeden z manželů svoji povinnost hradit náklady společné domácnosti, rozhodne na návrh druhého manžela ve věci soud."«« Otcovství a určování rodičovství Povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id143 (84)