Právnické služby - rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje mnoho oblastí, které si málokdo z nás uvědomuje. Je však důležité mít o nich alespoň základní povědomí dříve, než dojde k situaci, kdy budeme potřebovat právníka.

Otcovství a určování rodičovství

Určení rodičovství **má významné důsledky v otázce citových vazeb, ale také v otázkách právních. Zatímco v otázce **určení mateřství nejsou obvykle sporné momenty, v otázce určení otcovství nejsou některé poznatky tak jednoznačné.

Při** určování otcovství se můžeme setkat s tzv. **domněnkami otcovství. To jsou předpoklady, za kterých je dítě považováno před zákonem za dítě určitého otce.

První domněnkou podle zákona je, že otcem dítěte je manžel matky, pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí 300 dní po zániku manželství nebo po prohlášení manželství za neplatné. Výjimkou z uvedeného je případ, kdy se narodí dítě ženě, která se provdala znovu. Pak se za otce považuje nový manžel této ženy i v případě, že ještě neuplynulo 300 dní od minulého manželství.

Druhou domněnkou otcovství, v případě, že se neuplatní domněnka první (tzn. např. svobodná matka), se za otce dítěte považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem. Tímto způsobem je možné určit i otcovství k dítěti dosud nenarozenému, pokud již bylo počato.

Poslední variantou pak je možnost kdy v případě, že nedošlo k určení otcovství podle předchozích možností, může dítě, matka i muž navrhnout, aby otcovství určil soud. Za otce se pak považuje muž, který měl s matkou dítěte pohlavní styk v rozhodné době, pokud jeho otcovství nevylučují nějaké závažné okolnosti. Soud obvykle nemá příliš jiných možností než se přiklonit k testům DNA a podobným důkazním prostředkům.

Existují však i případy, kdy otec, který byl určen podle výše zmíněných kritérií popírá možnost, že by otcem byl nebo jím vůbec být mohl. Zákon potom omezuje případy popření otcovství zejména lhůtami, dokdy lze takový návrh na popření otcovství podat a dále také stanovuje důvody, pro které tak lze učinit. Zvláštním způsobem popření otcovství je situace, kdy se dítě narodí před 180 dnem od uzavření manželství. Pak postačí k tomu, aby manžel matky, který se nepovažuje za otce, popřel své otcovství u soudu.

Popírat otcovství samozřejmě může také matka, v zásadě za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny pro popření otcovství otcem.

Posledním případem popření otcovství je popírání otcovství na návrh nejvyššího státního zástupce. Tato situace může nastat jen v případě, že neuplynula lhůta stanovená pro popření otcovství muže, jehož otcovství bylo původně určeno souhlasným prohlášením rodičů, ale který ve skutečnosti nemůže být otcem dítěte a je-li to ve veřejném zájmu a v souladu s ustanoveními zaručujícími základní lidská práva. Nejvyššímu státnímu zástupci přísluší i právo podat návrh na popření otcovství, pokud uplynula lhůta pro popření v případě, kdy to vyžaduje návrh dítěte.«« Vyživovací povinnost rodičů k dětem Povinnost hradit náklady společné domácnosti »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id143 (84)