Právnické služby - rodinné právo

Rodinné právo zahrnuje mnoho oblastí, které si málokdo z nás uvědomuje. Je však důležité mít o nich alespoň základní povědomí dříve, než dojde k situaci, kdy budeme potřebovat právníka.

Vyživovací povinnost rodičů k dětem

První otázkou této problematiky je, do jakého věku dítěte jsou rodiče povinni plnit vyživovací povinnost. Zákon říká, že tuto povinnost mají rodiče do té doby, pokud nejsou děti schopny se živit samy. To může být značně odlišné u každého dítěte.

Obecně platí, že rodič je povinen poskytovat dítěti výživné v takové výši, která odpovídá jeho schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům. V případě stanovení výše výživného soudem se tak obvykle hodnotí majetek povinného rodiče, jeho příjmy a výdaje, možnosti které má směrem k dalším příjmům apod. Zákon také stanoví, že soud zkoumá odůvodněné potřeby vyživovaného dítěte, ale zároveň zjišťuje, zda se povinný bez důležitého důvodu nevzdal výhodnějšího zaměstnání či nějakého majetkového prospěchu anebo jestli nepodstupuje nějaká majetková rizika, čímž by snižoval „základ" pro určení výše vyživovací povinnosti. Vyživovací povinnost je stanovena oběma rodičům.

Při určení výše výživného soud přihlíží také k tomu, který z rodičů o dítě osobně pečuje, příp. pečuje o společnou domácnost za trvání manželství. Tato péče může do jisté míry nahrazovat příjem ze zaměstnání. To může mít rovněž důležitý vliv na výši vyživovací povinnosti pro druhého manžela.«« Právnické služby - rodinné právo Otcovství a určování rodičovství »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id143 (84)