Oddlužení - Praha a okolí

Nemožnost plnění se může týkal i jen části plnění, pak zanikne povinnost jen pokud jde o tuto část. Věřitel však má právo ohledně zbývající části plnění od smlouvy odstoupil...

Veřitel se může s dlužníkem dohodnout

že věřitel promíjí dlužníkovi dluh (týká se peněžitého plnění) nebo se vzdává svého práva vůči dlužníkovi (týká se ostatních plnění). Dohoda o prominutí dluhu musí být vždy písemná, a to pod sankcí neplatnosti. V důsledku prominutí dluhu nebo zřeknutí se svého práva dochází k zániku závazku pouze jedné smluvní strany, tj. dlužníka. Přichází proto v úvahu u závazků jednostranně zavazujících (např. ze smlouvy o půjčce).Prominutí dluhu nemůže být učiněno jednostranně pouze věřitelem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id116 (54)