Vymáhání pohledávek podle práva EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům.

S pohledávkami a jejích vymáháním úzce souvisí tato nařízení(společenství) EU

nařízení č. 44/2001 o příslušnosti a uznávaní a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, nařízení č. 805/2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky a dále Návrh na vytvořeni evropského platebního rozkazu, který prozatím není účinný. Tato nařízení řeší případy, kdy věřitel a dlužník máji sídlo nebo bydliště v různých státech evropského společenství. Z režimu všech výše uvedených nařízení je vyloučeno Dánsko, neboť se podle Protokolu o postaveni Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o založeni ES, přijeti těchto nařízení neúčastní, a proto nejsou nařízení pro Dánsko závazná ani Použitelná. Irsko a Velka Británie se nezúčastní přijeti evropského platebního rozkazu, tudíž není pro tyto země též závazný a použitelný.«« Vymáhání pohledávek podle práva EU Kde se dále bude používat pojem „člensky stát“ »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id101 (39)