Vymáhání pohledávek podle práva EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům.

Rozhodnuti ESD ve věci 26/62 Van Gend en Loos

Jedna se o rozhodnutí ESD, které potvrzuje princip přímého účinku, neboť přímý účinek není v právu EU přímo zakotven. V tomto případě nizozemská vláda převedla formaldehyd do jiné celní kategorie, čímž došlo ke zvýšení cla, což je v rozporu se Smlouvou o založeni evropského společenství „dále jen SES“. Firma Van gend en Loos, která dovážela formaldehyd do Německa, se rozhodla toto opatřeni napadnout u nizozemského soudu a ten se obrátil na ESD s předběžnou otázkou, zda se může jednotlivec dovolávat ustanoveni SES u národního soudu. ESD přímý účinek práva EU potvrdil.«« Official Journal (úřední věstník)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id101 (39)