Vymáhání pohledávek podle práva EU

Česka republika přistoupila k EU na základě Smlouvy o přistoupeni význam teto smlouvy spočívá v tom, že ČR přebírá k 1. květnu 2004 určité závazky pro právní systém, které spočívají v podřazeni se právu EU a jejím orgánům.

Official Journal (úřední věstník)

Nařízení je jednou z forem právních aktů EU. Nařízení jsou bezprostředně Použitelná v jednotlivých členských státech, tedy automaticky zakládají práva a povinnosti v právních řadech všech členských států EU. Přijata nařízení se zveřejňuji v dokumentu zvaném Official Journal (úřední věstník).

  • Princip přímého účinku tedy znamená, že se jednotlivci mohou dovolávat práva EU přímo u vnitrostátních soudů.


«« Evropsky platebním rozkaz Rozhodnuti ESD ve věci 26/62 Van Gend en Loos »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id101 (39)