Zajištění závazků - zástavy

Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (nezaniká promlčením pohledávky), zánikem zástavy, vzdáním se zástavního práva věřitelem, uplynutím doby, na které bylo zástavní právo zřízeno, složením ceny zástavy, na základě písemné dohody.

Co lze zastavit - možné zástavy na dluhy a pohledávky

Zástavou může být:

 • věc movitá,
 • věc nemovitá,
 • soubor věcí,
 • pohledávka (peněžitá i nepeněžitá),
 • jiná majetková hodnota, pokud to její povaha připouští,
 • byl nebo nebytový prostor ve vlastnictví,
 • obchodní podíl,
 • cenný papír nebo
 • předmět průmyslového vlastnictví.
 • Za určitých podmínek je možno zastavil i podnik.

  Zástavní právo k věci movité vzniká zejména jejím odevzdáním zástavnímu věřiteli, zatímco zástavní právo k nemovitosti vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká zápisem do obchodního rejstříku.«« Zástavní, podzástavní a zadržovací právo Zástavní právo lze zřídil i k zajištění závazku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id80 (18)