Zajištění závazků - zástavy

Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (nezaniká promlčením pohledávky), zánikem zástavy, vzdáním se zástavního práva věřitelem, uplynutím doby, na které bylo zástavní právo zřízeno, složením ceny zástavy, na základě písemné dohody.

Zajištění pohledávek ze závazkových vztahů

uzavřených mezi podnikateli podle občanského zákoníku je možné různými zákonnými způsoby. Nelze se proto domnívat, že pouze zástavní smlouva je tím jediným možným způsobem, jak si oprávněný subjekt zajistí na povinném, aby splnil svůj závazek ze smlouvy či jiného právního úkonu. Nicméně zástavní smlouvy jsou často uzavírány zejména v souvislosti s kupními smlouvami, jejichž předmětem je prodej nemovitostí.Zástavní, podzástavní a zadržovací právo »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id80 (18)