Smlouva o půjčce se smluvním úrokem - vzor

Vzorová smlouva o půjčce se smluvním úrokem. Jednotlivé důležité články smlouvy s uvedením částky, způsobu úhrady, pohledávky, věřitele a dlužníka a splatnosti půjčky. Smlouva nevyžaduje ověřený podpis, ale doporučujeme tento úkon zajistit.

Ing. Jana Marazenko, nar. 9. 12.1950 bytem Praha, Otakičova 550 na straně jedné

(dále jen věřitel)

a
**Ing. Květoslava Nováková, **nar. 8. 9.1957 bytem Ostrava, Pivovarní 18 na straně druhé

(dále jen dlužník)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 657 a 658 občanského zákoníku tuto smlouvu o půjčce:

Čl.l

Na základě této smlouvy půjčuje věřitel dlužníkovi částku 150 000 Kč (slovy: stopadesáttisíckorunčeských).

Čl. II

Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje, že částku uvedenou v čl. I této smlouvy od věřitele v hotovosti přebírá.

Čl. III

Dlužník se zavazuje dlužnou částku uvedenou v čl. I této smlouvy vrátit věřiteli nejpozději do 30. 6. 2012.

Čl. IV

Dlužník je povinen zaplatit věřiteli z dlužné částky smluvní úrok ve výši 10 % p, a. za dobu ode dne převzetí dlužné částky do jejího zaplacení.

Čl. V

 1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, pak se na ni vztahují obecné závazné právní předpisy.

 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každý účastník smlouvy obdrží po jednom vyhotovení. Obě řádné podepsaná vyhotovení mají právní sílu originálu.

 3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

 4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla uzavřena v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

  V Praze dne 20. 1. 2009

  Ing. Jana Marazenko                                 Ing. Květoslava Nováková

  věřitel                                                         dlužník**           **

   Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id76 (14)