Smlouva o nájmu nebytových prostor - vzor

Pronajímatel je výlučným vlastníkem budovy na adrese: xxxxx zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na LV č. xxx pro katastrální území xxx, obec xxx, okres xxx ...

Smlouva o nájmu nebytových prostor

s uvedenými zákonnými úroky z prodlení a smluvní pokutou.

Pronajímatel:

Společenství vlastníků č. p. 50, Nošovice, IČ: 123456 se sídlem Nošovice 1561, 754 00 Nošovec jednající p. Petr Chomenex r. č. 60603/0881, předsedou výboru Společenství a p. Ing. Jan Nozaken, r. č. 680709/2122, místopředsedou výboru Společenství (kopie výpisu z rejstříku společenství vlastníků jednotek pro Společenství vlastníků domu č. p. 50, Nošovice je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí) (dále jen „pronajímatel“) a 

nájemce:

p. Martin Solinekoský - Neolinecons, r.č. 460404/1234, IČ: 24242424 bytem a místem podnikání: Noveská 1111,110 00 Praha 1 (dále jen „nájemce“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v platném znění tuto:

smlouvu o nájmu nebytových prostor: Čl. I Předmět nájmu a účel nájmu, předmět podnikání »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id77 (15)