Promlčení pohledávek - zákoník práce

V zákoníku práce jsou kromě promlčecí doby stanoveny taxativním výčtem i lhůty prekluzivní. např. lhůta k oznámeni škody na odložených věcech. (§ 261 až 266 zák. práce). Lhůta pro uplatnění peněžitých nároků.

Zákoník práce a promlčení pohledávek

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů obsahuje poměrně rozsáhlou úpravu otázek souvisejících s promlčením, přičemž v podstatě přejímá úpravu občanského zákoníku. Dle zákoníku práce se nepromlčují nároky zaměstnance na náhradu za ztrátu na výdělku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo jiné škody na zdraví a nároky na náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Promlčuji se však jednotlivá plnění plynoucí z těchto nároků. Promlčecí doba počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. V případě plnění ve splátkách počíná běžet doba k uplatnění nároku na jednotlivé splátky ode dne jejich splatnosti. Pokud se v důsledku nesplnění některé splátky stane splatným celý nárok, počne běžet promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.Podáním žaloby a řádným pokračováním v řízení »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id105 (43)