Promlčecí lhůta

Každému se někdy stane, že zapomene zaplatit složenku nebo například pokutu. Mnohem horší je, pokud zapomenete zaplatit, co náleží veřejným institucím. Zde pak narůstá dlužná částka velmi rychle. Někdy je však možné využít i promlčecí lhůty.

Promlčecí lhůty

Těch je hned několik. Začíná se na jednom roku a končí až na deseti letech.

Občanský zákoník

Zde se jedná o promlčení smluv jako je kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o půjčce nebo smlouva o dílo. Od prvního dne, kdy mělo být vykonáno právo, tedy úhrada a nebylo, běží tříletá promlčecí lhůta. Po jejím uplynutí, již nemusí být práva domoženo.

Obchodní zákoník

Standardně je zde promlčecí lhůta čtyřletá. Platí při smlouvách jako je smlouva kupní, mandátní, smlouva o dílo, licenční smlouva nebo smlouva o úvěru. Zde je možné uplatnit výjimku, která se týká dopravy věcí a opožděného dodání. Zde je promlčecí lhůta jen jeden rok.

Zdravotní pojištění

Zde je sice promlčecí lhůta pětiletá, ale její stanovení není jednoznačné. Promlčecí lhůta totiž běží ve dvou variantách. A to zvlášť pro předepsání nedoplatku pojistného a zvlášť pro vymáhání pojistného. V praxi to vypadá tak, že právo požadovat dlužné pojistné na veřejné** zdravotní pojištění** se promlčuje přesně za pět let ode dne splatnosti. Pokud však je zjištěna výše nedoplatku, pak běží promlčecí lhůta právě ode dne, kdy se o tom plátce dozvěděl.

Nezaplacená pokuta za dopravní přestupek

Dostanete-li jako řidič pokutu za dopravní přestupek **v podobě složenky, kterou zapomenete zaplatit, pak zde běží **šestiletá promlčecí lhůta. Pro vymáhání této pokuty platí zákon o správě daní a poplatků. Tím se tato pokuta stane daňovým nedoplatkem, jehož vymáhání končí šest let po dni, kdy se tento poplatek stal splatným.

Sociální pojištění

Zde vše probíhá naprosto stejně jako u zdravotního pojištění. Jediným rozdílem je desetiletá promlčecí lhůta.

Soudní rozhodnutí

Zde se jedná většinou o soukromé půjčky a promlčecí lhůta je deset let. Pozor je ovšem nutné dát si na možná řešení, která mohou promlčecí lhůtu zrušit. Jedná se o možnost vymáhání dluhu exekutorským úřadem a také o soudní možnost přiznání dluhu. Zde pak hrají dosti velkou roli i úroky.

Kromě výše uvedených promlčecích lhůt existuje ještě celá řada lhůt mimořádných. Ty se opět řídí jednotlivými právy a jejich výjimkami. Výše uvedené promlčecí lhůty patří mezi ty nejčastější.«« Promlčecí lhůta Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id170 (112)