Právní pomoc při vymáhání pohledávek

Velká většina lidí či podniků se setká se situací, kdy se dlužník nemá k zaplacení pohledávky po splatnosti. Je několik možností, jakým způsobem tyto pohledávky vymoct. Jen vybrat ten správný, aby vymáhání bylo co nejefektivnější.

Zajištění pohledávek

**Zajištění pohledávky **vám může v budoucnu ulehčit situaci, pokud uplyne doba její splatnosti a dlužník se nemá k zaplacení. Existuje několik možností, jakým způsobem je zajistit.

Bankovní záruka

Méně častá, jelikož banky často požadují velmi vysoký minimální obrat společnosti (desítky milionů korun). Funguje tak, že banka záruční listinou přislíbí věřiteli za dlužníka zaplatit celou pohledávanou částku v případě, že on svůj závazek nesplní. Platební bankovní záruky mohou mít formu zaplacení faktury, leasingových splátek, směnky, spotřební daně, splacení finančního úvěru apod. Bankovní záruky však můžou být i neplatební, kde jde například o vrácení zádržného, dále pak celní a ostatní (za dopravce, za úhradu nájemného).

Zástavní právo

Zástavní právo je jeden z nejčastěji používaných způsobů zajištění pohledávky. Zástava se může vztahovat jak na movitý, tak nemovitý majetek. Zajištění zástavou dává věřiteli jistotu, že pokud pohledávka nebude uhrazena ve sjednaném termínu, získá dlužníkův majetek, který je předmětem této zástavy. Počítá se s tím, že se tento majetek prodá a výtěžek poslouží na uhrazení pohledávky.

Ručitel

Jedná se o velmi často užívanou formu zajištění.** Ručitel** se zavazuje zaplatit pohledávku nebo její neuhrazenou část po splatnosti za dlužníka, pokud on tak neučiní sám.

Směnky

**Směnka **může být buď vlastní, nebo cizí. Vlastní směnku vystavuje dlužník a zavazuje se splatit její hodnotu v termínu, který je na ní uvedený. Cizí funguje stejně jen s tím rozdílem, že ji vystavuje věřitel.

Bianko směnky

Nazývá se také blanko směnka. Jedná se o směnku, v níž nejsou vyplněny všechny údaje (například konečná hodnota). K vypracování bianko směnky je dobré si najmout advokáta, a to z důvodu, že se k ní uzavírá dohoda o vyplňovacím právu směnečném. V této dohodě je ujednáno, za jakých podmínek ji jako majitel směnky můžete vyplnit.

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta je sankčním nástrojem, může však posloužit i pro zajištění pohledávky. Je nutností ji sjednat písemně. Pokud není smluvní pokuta zaplacena v daném termínu, můžete z ní požadovat úrok z prodlení.«« Formy vymáhání pohledávek Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id129 (70)