Odstoupení od smlouvy - podstatné a nepodstatné

Obchodní zákoník rozlišuje podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. V případě podstatného porušení smlouvy spočívajícím v prodlení má oprávněná smluvní strana právo odstoupit od smlouvy ihned, jestliže to oznámí straně v prodlení bez zbytečného odkladu.

Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem

jednoho z účastníků smlouvy, který způsobí, že se smlouva zruší. Předpokladem platného odstoupení od smlouvy je naplnění některého z důvodu odstoupení od smlouvy stanovených v dané smlouvě. Může se jednat např. o nedodržení sjednaného termínu plnění, o nenaplnění určité podmínky, kterou si strany ve smlouvě stanovily jako podmínku rozvazovací, o nezískání úředního povolení, které je předpokladem možnosti plnění smlouvy apod.Důvody odstoupení od smlouvy mohou být stanoveny rovněž v zákoně »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id118 (56)