Vymáhání pohledávek Ostrava

Stále častěji se stává, že lidé nedostojí svým finančním závazkům. Zapomínají platit výživné, úhrady telefonních účtů a berou si bezhlavě půjčky. Tím se dostávají do dluhové pasti a věřitelé musí své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Způsoby vymáhání

Věřitel si sám volí způsob vymáhání pohledávky. Při jeho výběru se však musí řídit právním řádem České republiky. Jednou z možností je upomínání dlužníka. To ale nemusí vždy vést k vymožení dlužné částky. Dalším způsobem je žaloba na zaplacení dluhu. Soud vydá platební rozkaz a po nabytí právní moci má dlužník tři dny na vyrovnání svého závazku včetně úroků z prodlení, zaplacení soudního poplatku a nákladů na řízení, které věřiteli vznikly. Pokud ani přesto po vydání platebního rozkazu nebo rozsudku pro uznání nevyrovná svůj dluh, může věřitel přistoupit k exekučnímu řízení. To opět znamená pro dlužníka výdaje navíc. Musí totiž uhradit náklady exekutora a advokátní kanceláře spojené s exekucí a to i v případě, když dluh během exekučního řízení vyrovná. Věřitelé si často najímají soukromé firmy, které se specializují na vymáhání pohledávek. Je ovšem nutné dobře vybírat, protože některé z nich používají nezákonné praktiky. Často dochází k prodeji pohledávek. V takovém případě věřitel přichází o její část (může se jednat i o 40 %), ale je to mnohdy výhodnější než čekat řadu let na splacení dluhu, či se s penězi nadobro již neshledat.«« Podklady pro vymáhání Nevhodné úkony při vymáhání »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id181 (123)