Vymáhání pohledávek Ostrava

Stále častěji se stává, že lidé nedostojí svým finančním závazkům. Zapomínají platit výživné, úhrady telefonních účtů a berou si bezhlavě půjčky. Tím se dostávají do dluhové pasti a věřitelé musí své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Podklady pro vymáhání

Pro** vymáhání pohledávky** si věřitel musí připravit veškeré podklady. Doporučuje se shromáždit všechny materiály a uvědomit si jejich důkazní sílu. Věřitel musí především doložit doklad, na základě čeho chce finanční částku zaplatit. Nejčastěji se jedná o fakturu, směnku nebo kupní smlouvu. Pokud je mezi věřitelem a dlužníkem uzavřen smluvní vztah, je nezbytné doložit smlouvu, která jej dokládá. Pokud je smlouva uzavřena pouze ústně, může to vést k průtahům v jednání a žalující strana nemusí být v tomto procesu úspěšná. K dalším podkladům patří upomínky. V některých případech je dáno zákonem, upozornit dlužníka na vzniklý dluh. Dokladem o zaslaní jsou potvrzení o jejich odeslání nebo přijetí. Posílat upomínky by se proto měly posílat vždy doporučenou poštou. Poslední z nich tzv. předžalobní upomínka by měla dlužníka upozornit na úmysl věřitele podat žalobu k soudu. Nejvýhodnější je však mít prohlášení, že dlužník s dluhem souhlasí a uznává jej. Tento doklad by měl obsahovat částku, způsob řešení a podpis. Jeho součástí často bývá také splátkový kalendář. Podklady lze dodat v kopiích. V případě nejasností si však soud vyžádá originály. Věřitel může podat žalobu pro jakoukoliv dlužnou částku. Z ní se pak odvíjí poplatek, který dopředu musí zaplatit. Při vydání platebního rozkazu tato povinnost přechází na dlužníka. Nejnižší poplatek je 600 Kč.«« Promlčecí lhůty Způsoby vymáhání »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id181 (123)