Vymáhání pohledávek Ostrava

Stále častěji se stává, že lidé nedostojí svým finančním závazkům. Zapomínají platit výživné, úhrady telefonních účtů a berou si bezhlavě půjčky. Tím se dostávají do dluhové pasti a věřitelé musí své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Promlčecí lhůty

Při vymáhání pohledávek je důležité dodržovat promlčecí lhůty, protože pak se stává dluh obtížněji vymahatelný. Neplatí však, že po uplynutí této doby je celá záležitost již ztracena. Soud nezkoumá promlčení pohledávky, nýbrž dlužník může v občanskoprávním řízení podat námitku promlčení. K ní je pak během soudního řízení přihlíženo a v konečném rozhodnutí je zohledněna. Přestože obecná promlčecí lhůta je tři roky, může se lišit podle konkrétního případu. Proto je nutno najít vždy tu, která se váže k dané věci. Setkat se můžeme také s dvouletou promlčecí lhůtou například u práva na náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení. Zde se uplatnění nároku počítá od doby, kdy se poškozený o újmě doví. Jednoleté promlčecí lhůty se zase vztahují na právo z přepravy. Setkáme se však i s delší dobou než tři roky. Ta je například uplatňována u práva odpovídajícímu hmotnému břemeni, kde činí deset let. Dá se to celkem dobře pochopit. Věcné břemeno totiž nemusí být nějakou dobu používáno. Uplynutím těchto lhůt však nárok věřitele nezaniká, ale mění se jeho povaha. Jedná se pak již o naturální obligaci. Výjimkou je prekluze, kde právo zaniká a nemůže proto již být dluh vymáhán soudní cestou.«« Vymáhání pohledávek Ostrava Podklady pro vymáhání »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id181 (123)