Vymáhání pohledávek Ostrava

Stále častěji se stává, že lidé nedostojí svým finančním závazkům. Zapomínají platit výživné, úhrady telefonních účtů a berou si bezhlavě půjčky. Tím se dostávají do dluhové pasti a věřitelé musí své pohledávky vymáhat soudní cestou.

Vymáhání pohledávek

Věřitelem se může stát každý, kdo někomu poskytl půjčku, prodal věc nebo provedl službu, za kterou nedostal včas zaplaceno. Pokud se mezi sebou obě strany nedohodnou na řešení dané situace např. odložením platby, přichází na řadu vymáhaní vzniklé pohledávky. Na něj je důležité se dobře připravit. Před podáním žaloby se doporučuje, aby věřitel dlužníka upomenul, měl správně sestavenou smlouvu, na základě které dluh vznikl nebo bez chyby sepsanou směnku a nevznikly problémy se vznikem pohledávky. Její vymáhaní je možné několika způsoby. K nejběžnějším patří exekuční řízení nebo využití služeb soukromých firem. Někteří věřitelé, zejména velké společnosti, mají k tomuto účelu zřízené vlastní oddělení či smluvené advokátní kanceláře. Důležité je dodržet promlčecí lhůty. Ty se mohou výrazně lišit podle druhu vymáhané pohledávky. Obecná promlčecí lhůta je tříletá. Věřitel by měl slušnou formou upozornit dlužníka na splnění svého závazku a pokud tak neučiní, oznámit mu podání žaloby na dlužnou částku k soudu. V žádném případě by jej neměl zastrašovat a jinak porušovat etiku. Tím by se dostal do rozporu s českými zákony. Pokud dlužník má více dluhů u různých věřitelů, tak se postupuje podle data vzniku od nejstaršího po nejnovější. Výjimkou mohou být přednostní pohledávky, které mohou přeskočit starší záležitosti. Vymáhání dluhů vyžaduje od věřitele investici, jejíž výše může být od několika stokorun po desetitisíce, což ovlivňuje především vymáhaná částka. Vztah mezi věřitelem a exekutorem či soukromou vymahačskou firmou by měl být upraven smluvně v písemné formě.Promlčecí lhůty »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id181 (123)