Daně a poplatky

Zajímá Vás, jaké existují v ČR daně a poplatky, ale nemůžete nikde najít ucelený přehled? Následující článek Vám nastíní daňovou soustavu ČR a představí jednotlivé poplatky, tak abyste poznali, které z nich by se Vás mohly týkat.

Poplatky

Kromě daní existují v ČR i poplatky. Ty představují povinnou platbu za různé služby či úkony územních orgánů a orgánů územní samosprávy. I tyto platby jsou upraveny různými zákony a jejich výnos plyne do státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávních celků, účelových fondů, ale i rozpočtů právnických osob (např. televizní poplatek České televizi). V základě lze poplatky členit na státní, místní a ostatní.

Státní poplatky

Státní poplatky lze dělit na poplatky správní a soudní. První představují platby za úkony správních orgánů, které rozhodovaly ve správním nebo daňovém řízení. Druhé pak poplatky za úkony či řízení prováděné soudy. Oba tyto poplatky platí ten, kdo dal podnět k daným úkonům.

Místní poplatky

Místní poplatky jsou v kompetenci obcí, a proto je jen na nich, zda je zavedou nebo ne. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích pouze vymezuje, které poplatky mohou být vybírány a v jaké maximální výši. Může se jednat o poplatek ze psů, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů.«« Daňová soustava ČR Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id132 (73)