Daně a poplatky

Zajímá Vás, jaké existují v ČR daně a poplatky, ale nemůžete nikde najít ucelený přehled? Následující článek Vám nastíní daňovou soustavu ČR a představí jednotlivé poplatky, tak abyste poznali, které z nich by se Vás mohly týkat.

Daňová soustava ČR

Daňová soustava je tvořena souborem právních předpisů, které upravují jednotlivé daně vybírané na území ČR. V současné době se jedná o daně z příjmů, daně spotřební, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitostí, daň silniční, daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí a nakonec o daně ekologické.

Daně z příjmů

Daně z příjmů jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob a daní z příjmů právnických osob. Obě tyto daně, jak již název napovídá, zdaňují příjem a osoba poplatníka je zde shodná s osobou plátce. U fyzických osob je zdaňováno pět různých skupin příjmů, a to: příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnost, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. U právnických osob se pak jedná o příjmy z jejich činnosti a o příjmy z nakládání s majetkem. Je jasně stanoveno, které příjmy jsou předmětem daně a které jsou od ní osvobozeny, stejně jako které náklady snižují základ daně a které ne. Základ daně se u obou těchto daní stanovuje ročně a počítá se jako příjmy mínus výdaje za dané období a výsledek je následně vynásoben sazbou daně. Výpočet rozhodně není jednoduchý, a pokud se chcete blíže seznámit s jeho provedením, nahlédněte do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Daň z nemovitostí

Další daní, u které se osoba poplatníka a plátce neliší, je daň z nemovitostí. Jedná se o majetkovou daň, která je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Lze ji rozdělit na dvě části, a to na daň z pozemků a daň ze staveb, přičemž platí, že pokud odvádíte daň ze stavby, již neplatíte daň z pozemku, na kterém stavba stojí. Daň odvádí jednou za rok vlastník pozemku nebo stavby, a to bez nutnosti podat daňové přiznání, pokud nedošlo k žádným změnám.

Daň silniční

Dosavadně zmíněné daně byly příjmem státního rozpočtu, avšak výnos z daně silniční směřuje do Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato daň zdaňuje používání silničních motorových vozidel, jež jsou používána k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a i zde se osoba plátce shoduje s osobou poplatníka. Pokud Vás více zajímá tato problematika, nahlédněte do zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Daň dědická, darovací a daň z převodu nemovitostí

Tato daň je upravena zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí. Jedná se o daně, které mají jednorázovou povahu a zdaňují nabytí majetku děděním, darováním či prodejem. Daň se netýká veškerého majetku a také existuje množství výjimek pro příbuzné osoby. Základem daně je vždy cena majetku.

Daně spotřební

Nyní se dostáváme k daním, u kterých není osoba poplatníka shodná s osobou plátce. U daní spotřebních je poplatníkem spotřebitel, avšak tuto daň odvádí jako plátce osoba, která prodává výrobky, jež jsou touto daní zatíženy. Jedná se o minerální oleje, líh, pivo, víno, meziprodukty a tabákové výrobky. Výnos této daně se dělí mezi Státní fond dopravní infrastruktury (část daně z minerálních olejů) a státní rozpočet. Pokud se zajímáte o tuto daň více, podívejte se do zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních.

Daň z přidané hodnoty

Na podobném principu funguje i daň z přidané hodnoty, která však zdaňuje veškeré zboží a služby. Tuto daň vybírají osoby povinné k dani (subjekt, jehož obrat přesáhne 1 000 000 Kč za rok) a odvádějí jí do státního rozpočtu jednou měsíčně nebo čtvrtletně. Poplatníky jsou zde opět spotřebitelé, kteří kupují zboží či službu zatíženou DPH. Problematika DPH je velmi rozsáhlá a více se o ní lze dozvědět v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Ekologické daně

Posledními daněmi, u kterých je osoba poplatníka odlišná od osoby plátce, jsou daně ekologické. Jedná se o daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a o daň z elektřiny. Tyto daně jsou poměrně nové a upravuje je zákon **č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů **(část 45-47). Jejich příjem plyne do státního rozpočtu, kam je odvádí jednou za měsíc dodavatelé elektřiny, plynu a pevných paliv.«« Daně a poplatky - základní pojmy Poplatky »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id132 (73)