Daně a poplatky

Zajímá Vás, jaké existují v ČR daně a poplatky, ale nemůžete nikde najít ucelený přehled? Následující článek Vám nastíní daňovou soustavu ČR a představí jednotlivé poplatky, tak abyste poznali, které z nich by se Vás mohly týkat.

Daně a poplatky - základní pojmy

Jednotlivé daně a poplatky jsou upraveny různými zákony, avšak ve všech najdete alespoň některé z následujících pojmů:

 • poplatník – osoba, která je povinna daň zaplatit
 • **plátce **– osoba, která má povinnost daň vypočítat, vybrat a zajistit její odvedení do daného veřejného rozpočtu
 • subjekt daně – poplatník a plátce, někdy se může jednat o stejnou osobu
 • objekt (předmět) daně – hospodářská skutečnost, která je v každém daňovém zákoně jednoznačně vymezena a která podléhá zdanění
 • základ daně – kvantifikovaný předmět daně, ze kterého se vypočítává samotná daň pomocí daňové sazby (vyjádřený v Kč, ale i v m2 či hektolitrech)
 • sazba daně – výše daně na daňovou jednotku, tzn. může se jednat o procento ze základu daně, ale i o absolutní částku diferencovanou dle základu daně
 • zdaňovací období – doba, za kterou se daň odvádí
 • správce daně – finanční orgán, který jednotlivé daně vybírá (finanční úřad, celní správa)
 • rozpočtové určení daně – určení rozpočtu či fondu, do kterého budou putovat peníze vybrané z daní
 • sleva na dani – částka, která snižuje daň v zákonem vymezených případech
 • odpočitatelná položka – částka, která snižuje základ daně v zákonem vymezených případech


«« Daně a poplatky Daňová soustava ČR »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id132 (73)