Specifika promlčení pohledávek

V případě zahájení soudního nebo rozhodčího řízení proti věřiteli jehož právo se promlčuje, třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění věřitel použil plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí doba ohledně práva věřitele...

Pro běh promlčecí doby podle obchodního zákoníku platí určitá specifika

Strana, vůči níž se právo promlčuje (tj. povinný, dlužník), může jednostranným písemným prohlášením druhé straně (tj. oprávněnému, věřiteli) prodloužit promlčecí dobu, a to i opakovaně. Celková promlčecí doba však nesmí být delší než 10 let od doby, kdy počala poprvé běžet (objektivní promlčecí doba). Toto prohlášení lze učinit i před počátkem běhu promlčecí doby. Učiní-li dlužník takovéto prohlášení, je pro něho závazné a nemůže jej později jednostranně změnit nebo odvolat, rovněž nemůže vznášet námitku promlčení, uběhne-li promlčecí doba stanovená v zákoně, nikoli však doba stanovená v takovémto prohlášení. (§ 401 obchod, zák.)Kdy dochází k stavení promlčecí doby pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id103 (41)