Promlčení podle občanského zákoníku

Obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je tříletá a začíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. mohlo být uplatněno u soudu. V případě pohledávek je den, kdy mohla být žaloba podána u soudu, odvozen od splatnosti pohledávky.

Úprava promlčení obsažená v občanském zákoníku

představuje obecnou úpravu promlčení v soukromoprávních vztazích. Některé právní předpisy pak obsahují pro otázky promlčení vlastní speciální úpravu, jejíž použití má přednost před obecnou úpravou občanského zákoníku (obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o rodině, zákon směnečný a šekový, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku).

  • Promlčují se zásadně všechna majetková práva.


Výjimka promlčení podle občanského zákoníku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id97 (35)