Promlčecí doba pohledávek - počátek lhůt

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka.

U práva na náhradu škody

se uplatňují dvě doby, a to subjektivní doba dvouletá, která počíná běžet ode dne, kdy se poškozený skutečně dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, a objektivní doba, a to jednak tříletá v případě neúmyslné škody a jednak desetiletá v případě úmyslné škody, která počíná běžet od události, ze které škoda vznikla. Subjektivní promlčecí doba může plynout jen v rámci objektivní promlčecí doby. Kombinace subjektivní a objektivní promlčecí doby se neuplatní v případě škody na zdraví (právo na náhradu škody se promlčí uplynutím dvou let ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo ji způsobil). U škody vzniklé porušením právní povinnosti v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku jiným než poškozeným, nebo v důsledku přímého nebo nepřímého požadování úplatku od poškozeného („korupčním jednáním“), se právo na náhradu takto vzniklé škody promlčí za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, nejdéle však za deset let ode dne, kdy došlo ke korupčnímu jednání. (§ 106 obč. zák.)«« U práva oprávněného dědice na vydání dědictví U práva na vydání plnění z bezdůvodného obohacení »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id98 (36)