Promlčecí doba pohledávek - počátek lhůt

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka.

Běh promlčecí doby však může být také přetržen

(tj. dosud běžící promlčecí doba přestane běžet a místo ní začne běžet od počátku nová promlčecí doba). K přetržení promlčecí doby a k plynutí nové desetileté promlčecí doby dochází tehdy - jak je uvedeno shora - jestliže právo bylo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, nebo bylo dlužníkem písemné uznáno co do důvodu i výše. (§110 obč. zák.)«« V průběhu promlčecí doby pak může dojít k staveni promlčecí doby Judikatura promlčení pohledávek »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id98 (36)