Promlčecí doba pohledávek - počátek lhůt

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka.

V průběhu promlčecí doby pak může dojít k staveni promlčecí doby

Znamená to, že běh promlčecí doby se v důsledku určité zákonem stanovené překážky na určitý časový úsek zastaví a po odpadnutí této překážky pokračuje dále. Nejvýznamnějším případem, kdy dochází ke stavení promlčecí doby, je uplatnění věřitelova práva u soudu nebo jiného příslušného orgánu, pokud věřitel v zahájeném řízení řádně pokračuje. Promlčecí doba od tohoto uplatnění po dobu řízení neběží. To platí i o právu, které bylo pravomocně přiznáno a pro které byl u soudu nebo u jiného příslušného orgánu navržen výkon rozhodnutí. (§ 112 obč. zák.)«« Jde-li o právo mezi zákonnými zástupci na straně jedné a nezletilými dětmi Běh promlčecí doby však může být také přetržen »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id98 (36)