Promlčecí doba pohledávek - počátek lhůt

Zákon stanoví určitá pravidla rovněž pro běh promlčecí doby. Promlčecí doba je objektivní skutečností a plyne nezávisle na vůli účastníků právního vztahu. Zpravidla probíhá plynule. Na její běh nemá vliv změna v osobě věřitele nebo dlužníka.

Jde-li o práva osob, které musí mít zákonného zástupce

(zejména rodiče nebo opatrovníka, poručníka), nebo o práva proti těmto osobám, promlčení nejenom nepočne, dokud jim zástupce není ustanoven, ale i již započaté promlčení neskončí dříve, dokud neuplyne rok po tom, kdy těmto osobám bude zástupce ustanoven nebo kdy překážka jinak pomine (např. dítě se stane zletilým). (§113 obč. zák.)«« V některých případech však dochází k modifikaci běhu promlčecí doby Jde-li o právo mezi zákonnými zástupci na straně jedné a nezletilými dětmi »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id98 (36)