Likvidace společností

Chcete nebo potřebujete zjistit, co je likvidace společnosti a jakým způsobem probíhá? Znáte důvody, na základě kterých se provádí? Pojďte si přečíst nejen o tom, co říká zákon.

Zrušení a likvidace společností dle právních forem podnikání

Zrušení a zánik společností se liší dle jejich právní formy podnikání, tedy podle toho, zda se jedná o společnost s ručením omezením, akciovou společnost apod.

Veřejná obchodní společnost

Dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, § 88, se tato společnost ruší v případě, kdy o tom rozhodne soud (§ 90 odst. 1), zemře společník, zanikne právnická osoba, která je společníkem či tím, že je některý ze společníků zbaven nebo omezen právní způsobilosti. Dále se může jednat o pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého ze společníků či vydáním exekučního příkazu. Společnost se zruší i v případě, kdy společník přestane plnit předpoklady podle § 76 odst. 2 (není překážka provozování živnosti, která je stanovena zvláštním právním předpisem). Pokud se společnost ruší likvidací, mají společníci nárok podílet se na likvidačním zůstatku. Ten se mezi ně v prvé řadě rozdělí do výše jejich splacených vkladů. Zbytek si rozdělí rovným dílem. Pokud je ve společenské smlouvě uvedeno, může se likvidační zůstatek rozdělit jinak.

Komanditní společnost

V situacích, kdy je například** prohlášen konkurz na majetek komanditisty** či byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, zaniká účast komanditisty ve společnosti.Společníci mají při zrušení společnosti nárok na podíl likvidačního zůstatku. Pokud tento zůstatek nestačí na vrácení částky ve výši splacených vkladů společníků, mají přednostní právo komanditisté. Zbytek likvidačního zůstatku se rozděluje stejně, jako je tomu u zisku. Pokud je ve společenské smlouvě uvedeno, může se zůstatek rozdělit jiným způsobem.

Společnost s ručením omezeným

Kromě situací, které jsou uvedeny v § 68 výše uvedeného zákona se společnost může zrušit rozhodnutím soudu anebo z důvodů, jež jsou uvedeny ve společenské smlouvě. Společnost se zruší dohodou všech společníků (musí být formou notářského zápisu) v případě, kdy není ve společenské smlouvě ujednání o rozhodnutí o zrušení společnosti valnou hromadou. Pokud se společnost ruší likvidací, má každý ze společníků právo na podíl z likvidačního zůstatku.

Akciová společnost

Zrušení a zánik společnosti **se řídí § 68 až § 75b výše uvedeného zákona, pokud není uvedeno jinak. Dle § 219 odst. 1 může valná hromada jmenovat i odvolávat likvidátora, pokud zákon nestanoví jinak. Mezi akcionáře** se rozdělí likvidační zůstatek tak, aby byl v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Pokud likvidační zůstatek není v takové výši, aby se jím uhradily jmenovité hodnoty akcií, rozdělí se na část připadající prioritním vlastníkům akcií a ostatních akcií v rozsahu, který je dán stanovami. Na výzvu likvidátora vrátí akcionář listinné akcie a na základě toho mu vznikne nárok na vyplacení podílu z likvidačního zůstatku. Likvidátor vrácené akcie ničí.Rejstříkový soud vymaže společnost z rejstříku až ve chvíli, kdy bude prokázáno zničení všech akcií společnosti (případně mohou být prohlášeny za neplatné či zrušené).

Družstvo

Družstvo zaniká ve chvíli, kdy je vymazáno z obchodního rejstříku. Zrušit se může například v situacích, kdy padlo usnesení členské schůze, rozhodl o tom soud či uplynula doba, na niž bylo zřízeno. Soud může rozhodnout o likvidaci družstva, pokud počet členů klesl pod minimální stanovený, došlo k porušení zákona založením, splynutím nebo sloučením apod.

Likvidátoři jsou jmenováni způsobem, který je uveden ve stanovách družstva. Na základě těchto stanov se také rozdělí mezi členy likvidační zůstatek (podrobně řeší rozdělení likvidačního zůstatku § 259 zákona č. 516/1991 Sb. OZ).«« Důvod zrušení společnosti Postup likvidace společností »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id137 (78)