Likvidace společností

Chcete nebo potřebujete zjistit, co je likvidace společnosti a jakým způsobem probíhá? Znáte důvody, na základě kterých se provádí? Pojďte si přečíst nejen o tom, co říká zákon.

Důvod zrušení společnosti

Je mnoho důvodů, z jakých společnosti zanikají. Může zaniknout například smrtí společníka, rozhodnutím soudu o zrušení firmy či zánikem právnické osoby, která plnila funkci společníka. Důvod zrušení společnosti může být dobrovolný nebo nucený. Dobrovolný například znamená, že se všichni společníci dohodli či padlo rozhodnutí kompetentního orgánu společnosti. Nucené zrušení probíhá na základě rozhodnutí soudu, případně o něm rozhodne správní orgán nebo zákon.

Dobrovolné zrušení společnosti

Dobrovolné zrušení může nastat v několika případech. Jednat se může například o uplynutí doby, na kterou byla založena, zrušení konkurzu, o zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu (například pro nedostatek majetku) či dnem, který byl uvedený v rozhodnutí společníků nebo orgánu společnosti (v jiném případě dnem, kdy bylo toto rozhodnutí přijaté, došlo-li ke zrušení s likvidací).

Nucené zrušení společnosti

V tomto případě se jedná o zrušení společnosti na základě pozbytí oprávnění k podnikatelské činnosti apod. **Nucené zrušení **se provádí na základě rozhodnutí soudu, který reaguje na návrh státního orgánu nebo osob, které osvědčí právní zájem.«« Likvidace společností Zrušení a likvidace společností dle právních forem podnikání »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id137 (78)