Vymáhání pohledávek

Zajištění závazků obecně. K dosažení právní jistoty, že závazky z obchodních závazkových vztahů. Veškeré způsoby zajištění závazků upravené občanským zákoníkem. Výjimka - zajištění závazku. Zajišťovacími právními prostředky ke splnění závazku dlužníka. více


Prováděcím předpisem je opět nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. V případě poplatku z prodlení je stanovena jeho výše v promilích nikoli v procentech. více


Novela nařízení vlády tedy přinesla dvě zásadní změny. Jednak zvýšila dosavadní výši úroků z prodlení, která byla ve vazbě na výši diskontní sazby v současné době na velmi nízké úrovni, jednak zrušila dosavadní neměnnost výše úroků z prodlení. více


Prováděcí předpis - výše úroků a poplatků z prodlení. Diskontní sazba. Vývoj diskontní sazby. Výpočet úroku z prodlení odvozený od diskontní sazby. Novelizace znění diskontní sazby. více


Smluvní úroky u pohledávek a závazků. Právní úprava. Smluvní úroky a smluvní pokuty. Vymáhání pohledávek, příslušenství pohledávekm smluvních pokut. Sankční úroky u pohledávek a závazků. více


Příslušenství věci (lat. pertinence) je rozeznáváno tam, kde existuje věc hlavní a věc, která k hlavní věci přísluší. Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. více


V případě plurality dlužníků, kteří jsou na základě dohody, soudního rozhodnutí nebo právního předpisu povinni poskytnout plnění jednomu věřiteli společné a nerozdílné, se může věřitel domáhat celého plnění na kterémkoli z takto zavázaných dlužníků. více


Právní úkon týkající se společného jmění manželů učiněný jedním z manželů, jestliže daný právní úkon nelze považoval za obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů. Důvod neplatnosti se může vztahovat i jen na část právního úkonu. více


Na absolutně neplatný úkon se hledí, jako kdyby vůbec nebyl učiněn. Absolutní neplatnost nemůže být zhojena ani dodatečným schválením (ratihabicí), nemůže konvalidovat ani dodatečným odpadnutím důvodu neplatnosti. více