Vymáhání pohledávek

Novace. Dissoluce. V důsledku novace zanikají práva a povinnosti účastníků z jejich dosavadního právního vztahu, a tím i možnost použít v novém vztahu případné námitky promlčení týkající se původního zrušeného závazku. více


Novace. Dissoluce. V důsledku novace zanikají práva a povinnosti účastníků z jejich dosavadního právního vztahu, a tím i možnost použít v novém vztahu případné námitky promlčení týkající se původního zrušeného závazku. více


Dluh zaniká splněním včasného splnění dluhu řádným způsobem. Zaplacení, případně splnění dluhu je nejvhodnějším způsobem zániku závazku. Závazek lze splnit sjednaným plněním dlužníka věřiteli. více


Promlčení pohledávky podle obchodního zákoníku. Právo se promlčí uplynutím promlčecí doby stanovené zákonem. Promlčují se všechna práva z obchodně právních závazkových vztahů, a to jak práva na plnění, tak práva uskutečnit určily právní úkon. více


Pohledávka představuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi určité plnění. Ve vztahu k dlužníkovi je toto plnění označováno jako dluh nebo závazek (občanský zákoník užívá oba termíny, obchodní zákoník užívá termín závazek). více


Rozlišuje se mezi potvrzením bankovní záruky a pouhým oznámením bankovní záruky jinou bankou. Banka, která vydala záruční listinu, a banka, jež bankovní záruku potvrdila, ručí solidárně. více


Bankovní záruka

01.07.2009

U bankovní záruky se na rozdíl od ručení neuplatňují zásada akcesority a zásada subsidiarity. Banka může vůči věřiteli uplatnit pouze ty námitky, jejichž uplatnění záruční listina připouští, oproti ručení, kde ručitel může uplatnit veškeré námitky... více


V obchodních závazkových vztazích se vylučuje možnost uplatnit promlčení, pokud je závazek uznán. Uzná-li dlužník písemně svůj závazek, běží podle § 407 odst. 1 obchod, zák. nová čtyřletá promlčecí doba od tohto uznání. více


Dohoda o přistoupení k závazku musí byl vždy provedena v písemné formě, jinak je neplatná (viz § 40 obč. zák.). Dohoda o přistoupení k závazku má za následek, že třetí osobě vznikne postavení vedle dosavadního dlužníka více


Převzetí dluhu

01.07.2009

Převzetí dluhu znamená změnu v osobě dlužníka. Převzetí dluhu se souhlasem věřitele. Převzetí dluhu bez souhlasu věřitele. Obsah závazku se převzetím dluhu nemění.Změna v osobě dlužníka může vést ke zhoršení postavení osob poskytujících zajištění závazků více


Uznání dluhu je výhodné pro dlužníka i věřitele, protože jinak by věřitel musel svůj požadavek uplatnit u soudu. Podpisem unání dluhu běží nová desetilená promlčovací doba bez ohledu na dobu vzniku pohledávky. více


Nikdo není povinen přijmout věc nebo právo jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny jejich odhadní ceny. Závazek dát jistotu vzniká dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. Příklad jistoty - pohledávky. více


Zajištění pohledávek, které má věřitel za svým dlužníkem lze zajistit převodem práva k pohledávkám vašeho dlužníka. Zajištění vyžaduje písemnou formu. Zajištění pohledávek je zakotveno v zákoně. více


Zavinění věřitele musí ručitel prokázat. Pokud ručitel prokáže zavinění věřitele, nemá věřitel nárok na uspokojení pohledávky vůči ručiteli, i když vůči dlužníkovi má nárok zachován. více


Právní jistota - zajištění závazku. Zástavní právo v obchodních vztazích ze zákona. Ručení v obchodních vztazích ze zákona. Zajištění závazků na základě soudního výroku. Zajištění závazků může vzniknout také právními úkony učiněnými účastníky. více