Soudní vymáhání

Zákon č. 94/1965 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů. Dalším specifikem výživného podle zákona o rodině. Nesplnění vyživovací povinnosti - výživné a pohledávky. Soudní řízení. více


Úprava problematiky zániku pohledávky. Dlužník a řádné plnění. Plnění dluhu dlužníkem. V případě, že má tentýž dlužník plnit věřiteli několik závazků. Akreditiv, směnky a šeky - pohledávky. Zrušení směnečného nebo šekového platebního rozkazu. více


Poskytnutí plnění dlužníkem a přijeli plnění věřitelem jsou dva samostatné právní úkony. K splnění dochází na základě jednostranného právního úkonu dlužníka, kterým poskytuje věřiteli určité plnění s úmyslem splnit svůj dluh. více


Prekluzivní lhůty jsou obvykle kratší než lhůty promlčecí často šestiměsíční, jsou spojeny zejména s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Promlčení je bližší povaze občanskoprávních vztahů, které jsou založeny na dispozitivní povaze jeho ustanovení. více


Právo na náhradu škody. Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Způsob uplatnění práva na náhradu škody. Promlčení odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. více


V zákoníku práce jsou kromě promlčecí doby stanoveny taxativním výčtem i lhůty prekluzivní. např. lhůta k oznámeni škody na odložených věcech. (§ 261 až 266 zák. práce). Lhůta pro uplatnění peněžitých nároků. více


Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (nezaniká promlčením pohledávky), zánikem zástavy, vzdáním se zástavního práva věřitelem, uplynutím doby, na které bylo zástavní právo zřízeno, složením ceny zástavy, na základě písemné dohody. více


Pronajímatel je výlučným vlastníkem budovy na adrese: xxxxx zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, na LV č. xxx pro katastrální území xxx, obec xxx, okres xxx ... více


Vzorová smlouva o půjčce se smluvním úrokem. Jednotlivé důležité články smlouvy s uvedením částky, způsobu úhrady, pohledávky, věřitele a dlužníka a splatnosti půjčky. Smlouva nevyžaduje ověřený podpis, ale doporučujeme tento úkon zajistit. více


I smrt dlužníka a skutečnost, že o majetku dlužníka probíhá u soudu dědické řízení, nemá žádný vliv na prodlení s plněním jeho dluhu. Právní nástupce dlužníka je povinen platit též úroky z prodlení, a to i za dobu po smrti dlužníka. více


Je-li zaplacení pohledávky včetně příslušenství vymáháno soudní cestou, nevyměřuje se z příslušenství soudní poplatek. Soudní poplatek z příslušenství by se vyměřoval pouze tehdy, pokud by bylo zaplacení příslušenství samostatným předmětem řízení. více


Vzorová ukázka pro podání žaloby na určení neplatnosti kupní smlouvy k Okresnímu soudu. Žalobce nabyl na základě darovací smlouvy. Žalobce MUDr. Jan Mikejš. Žalovaná Ing. Květoslava Nováková. více


Sborník stanovisek, zpráv o rozhodování soudů a soudních rozhodnutí. Právní rozhledy. Soudní judikatura. Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu. Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu České republiky. více