Exekuce a exekutoři

Práva ručitele

30.11.2011

Ručení je dnes problémem. Vzhledem k zadluženosti se stalo velmi rizikové. Ručitelé si dnes velmi dobře uvědomují, že skrz pomoc příteli mohou přijít o vlastní majetek nebo nemusí dostat půjčku či hypotéku. více


Obrana proti neoprávněné exekuci je nutná. Nebudeme-li se bránit v případě, že u nás byla exekuce provedena neoprávněně, můžeme navždy přijít o svůj majetek, což není pro nikoho z nás příznivé. více


Kromě majetkové exekuce čeká na neplatiče dluhů v krajních případech také exekuce nemovitostí. Představíme vám, co tento pojem vlastně znamená, jaký je průběh této exekuce a jak postupovat. více


Exekuční příkaz

14.09.2011

Pokud někdo dlouhodobě neplatí své dluhy a nemá ani snahu se se svým věřitelem (věřiteli) nějak domluvit, pak mu reálně hrozí exekuce. Exekuci nařizuje soud a vydavatelem i vykonavatelem exekučního příkazu je exekutor. více


Exekuce na plat

12.09.2011

Dostali jste se do situace, kdy vám někdo dluží peníze, ale nemá se k tomu, aby je vracel? Nebo naopak vy dlužíte peníze, avšak své dluhy neplatíte? V takovém případě, pokud jste zaměstnán, může soud přistoupit k exekučním srážkám z vaší mzdy. více


Už u vás vznikl problém s exekucí? Nebo jen chcete získat informace? Pojďte se dozvědět, co vlastně zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti zahrnuje a co je dobré vědět. více


Exekutor - Ostrava

22.07.2011

Dostali jste se do dluhů? Máte nezaplacenou pohledávku? Zajímá Vás, co vše Vám může exekutor zabavit? Pojďte si trošku přiblížit činnost exekutora a jeho pravomoc, dozvědět se co to je nezabavitelná částka, a jiné pojmy s exekucí spojené. více


Soudní exekutor

22.07.2011

Již více než deset let je zřízena instituce soudního exekutora. U exekutora si můžete uschovat cenné papíry, finanční prostředky. Můžete se na něj obrátit i ve věci právní pomoci. Ovšem činnost exekutora je mnohem rozsáhlejší. více


Základní promlčecí doba u práv ze směnek je tříletá. Pokud jde o práva majitele směnky vůči dlužníkům nepřímým indosantům a výstavci směnky cizí, zde je promlčecí doba jednoroční, přičemž tato promlčecí doba běží ode dne včas učiněného protestu směnky. více


Zástavní právo k obchodnímu podílu je specifické zástavní právo, na které se nevztahuje občanský zákoník, ale obchodní zákoník. Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn podíl prodat. více


Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl. Z takového závazku tedy nebude plnit dlužník, ale vždy jen ručitel. více


Zajištění závazku převodem práva znamená, že dlužník postupuje věřiteli svou pohledávku, kterou má proti třetímu subjektu. Pro uzavření smlouvy stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí. více


I přes uzavřenou dohodu o srážkách ze mzdy je dlužník oprávněn plnit věřiteli přímo. Naproti tomu není věřitel oprávněn požadovat plnění přímo na dlužníkovi mimo plnění poskytované srážkami ze mzdy (platu, jiných příjmů). více


Smluvní pokuta

01.07.2009

Ten, který nesplnil závazek zajištěný smluvní pokutou, je povinen ji uhradit, jen pokud zavinil porušení povinnosti. V opačném případě není povinen k úhradě smluvené pokuty. Důkazní břemeno ohledně zavinění resp, nezavinění leží na povinném. více


Zadržovací právo nemá osoba, která má věc, k níž by toto právo mohlo vzniknout, u sebe neprávem. Zadržovací právo nemá ani ten, jemuž při předání věci bylo uloženo, aby s ní naložil způsobem, který je neslučitelný s výkonem zadržovacího práva. více