Daň z převodu nemovitosti 2011

Daň, povinná platba do veřejného rozpočtu, nás pronásleduje na každém kroku, jejím předmětem je vše, co nás obklopuje a co potřebujeme k životu: věci, práce, příjmy, činnosti. Některé daně platíme automaticky a některé musíme státu přiznat.

Součástí převodu nemovitosti je přiznání daně

Každý nákup, převod, prodej, dokonce i dar bývá obvykle předmětem zdanění. Stačí neznalost zákona a z poctivého, řádně pracujícího občana se rázem stává nepřítel státu. Jak se má běžný občan poplatník vyhnout těmto komplikacím a úrokům, které z takového opomenutí nebo prodlení naskakují? Buď musí neustále sledovat novelizace zákonů a jejich různé změny, což je nemožné nebo se obklopit lidmi, kteří se na konkrétní problematiku specializují. Protože nejde jen o přístup k informacím, ale jde hlavně o jejich zpracování a využití v konkrétním případě. Vezměme třeba prodej nemovitosti, není pravda, že poplatníkem daně z převodu nemovitosti je vždy prodávající. Může se stát, že tato povinnost přejde na nového nabyvatele, pokud byla nemovitost předmětem veřejné dražby, insolvenčního řízení, exekuce, vyvlastnění nebo jiných právních úkonů. V případě, že si budete chtít např. se sousedem vyměnit pozemky, jste oba, podle zákona povinni zaplatit daň společně a nerozdílně. Stejně tak se to týká i společného jmění manželů, když dochází k převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti. Tato daň se vybírá také při bezúplatném zřízení věcného břemene při nabytí nemovitosti darováním. Pro omezení spekulací, jak se platbě daně z převodu nemovitosti vyhnout, má stát obranné mechanismy, kterými se účinně brání. Proto kupující bývá zároveň ručitelem a pokud by prodávající daň finančnímu úřadu nezaplatil, tato povinnost přechází na ručitele. Pokud je nemovitost předmětem daru, vyhnete se dani z převodu, budete však muset zaplatit daň darovací. Domluvil-li by se prodávající s kupujícím na nižší ceně nemovitosti, než je cena znalecká nebo právě naopak, bere se v úvahu vždy vyšší cena, která je brána za základ daně.Termín přiznání a platby je daný zákonem »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id150 (92)