Zástavní právo k obchodnímu podílu

Zástavní právo k obchodnímu podílu je specifické zástavní právo, na které se nevztahuje občanský zákoník, ale obchodní zákoník. Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn podíl prodat.

Zástavní právo k obchodnímu podílu

vzniká na základě zástavní smlouvy a neřídí se občanským zákoníkem, ale zákoníkem obchodním. Podnikatel může jako zajištění závazku použít institut zastavení obchodního podílu, který patří dlužníkovi. Zástavní právo k obchodnímu podílu upravuje § II7a obchod, zák. Není-li v § 117a obchod, zák. uvedeno jinak, použijí se pro zástavní právo k obchodnímu podílu obecná ustanovení občanského zákoníku a obchodního zákoníku o zástavním právu k movitým věcem.

Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká na základě zástavní smlouvy, která musí být uzavřena v písemné formě. Zástavní právo k obchodnímu podílu vzniká až zápisem do obchodního rejstříku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id95 (33)