Smluvní pokuta

Ten, který nesplnil závazek zajištěný smluvní pokutou, je povinen ji uhradit, jen pokud zavinil porušení povinnosti. V opačném případě není povinen k úhradě smluvené pokuty. Důkazní břemeno ohledně zavinění resp, nezavinění leží na povinném.

Smluvní pokuta - zajištění

Smluvní pokuta je zajišťovací institut pro případ porušení smluvní povinnosti.Smluvní pokuta je v souvislosti s uzavřenou smlouvou vedlejší úmluvou »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id82 (20)