Ručení - kdo je ručitel

Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl. Z takového závazku tedy nebude plnit dlužník, ale vždy jen ručitel.

Promlčecí doba vůči věřiteli

běží podle § 392 obchodního zákoníku ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s plněním. Právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením práva vůči dlužníkovi. Ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje. Mimo to může zaniknout i z důvodu obecných podle § 324 obchod, zák. .Nezaniká však v případě, že závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem, případně pro zánik právnické osoby.

Taková situace může nastat pro chyby likvidátora při likvidaci obchodní společnosti, nebo pro chyby v postupu správce konkursní podstaty při konkursu, kdy tato obchodní společnost je ručitelem.«« Věřitel se může domáhat uspokojení své pohledávky přímo na ručiteli Judikatura »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id91 (29)