Ručení - kdo je ručitel

Vzniku ručení nebrání, jestliže závazek dlužníka je neplatný jen pro nedostatek způsobilosti dlužníka brát na sebe závazky, o němž ručitel v době svého prohlášení o ručení věděl. Z takového závazku tedy nebude plnit dlužník, ale vždy jen ručitel.

Věřitel se může domáhat uspokojení své pohledávky přímo na ručiteli

v případě prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Ručitel je oprávněn vůči věřiteli uplatnit vůči pohledávce všechny námitky, které by mohl uplatnit dlužník. Rovněž lak ručitel je oprávněn započíst i své pohledávky, které má vůči věřiteli. Důležité je kogentní ustanovení § 306 odst. 3 obchod, zák. (viz § 263 odst. 1 obchod, zák.), podle kterého je dlužník povinen nahradil ručiteli náklady, které mu vznikly tím, že ručitel uplatnil vůči věřiteli neúspěšné námitky, které mu sdělil dlužník. Za tentýž závazek může převzít ručení více ručitelů a pak ručí každý z nich za celý závazek. Vzájemné vztahy mezi ručiteli za stejný závazek podrobně upravuje § 307 obchod, zák. Podle § 308 obchod, zák. ručitel, který splnil závazek za dlužníka, nabývá vůči němu práva věřitele a je oprávněn požadoval všechny doklady a pomůcky, které má věřitel, a jež jsou potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníkovi. Lhůta k tomu není v tomto ustanovení určena. Použije se proto § 340 odst. 1 obchod, zák., který stanoví povinnost předat tyto podklady bez zbytečného odkladu poté, co je ručitel o jejich předání požádá. Nesplní-li dlužník tuto povinnost, přicházela by v úvahu případná náhrada škody.«« Závazek ručitele je závazkem subsidiárním Promlčecí doba vůči věřiteli »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id91 (29)