Promlčení pohledávek - směnečný a šekový zákon

Základní promlčecí doba u práv ze směnek je tříletá. Pokud jde o práva majitele směnky vůči dlužníkům nepřímým indosantům a výstavci směnky cizí, zde je promlčecí doba jednoroční, přičemž tato promlčecí doba běží ode dne včas učiněného protestu směnky.

Postihové nároky osob zavázaných k placení šeku

Pokud jde o postihové nároky jednotlivých osob zavázaných k placení šeku proti jiným osobám zavázaným k placení šeku, zde je promlčecí doba šestiměsíční a její běh začíná ode dne, kdy dlužník šek zaplatil nebo kdy byl nárok proti němu uplatněn soudně. (Čl. 11 § 52 zák. směn. a šek.)

K okolnostem přerušení a stavení promlčení vyplývajícím z občanského zákoníku a občanského soudního řádu přistupuje speciální případ slavení promlčecí doby, kdy žalovaný oznámí třetí osobě, že proti němu bylo zahájeno soudní řízení, což má na promlčení stejné účinky jako podání žaloby.«« Pokud jde o práva ze šeku Judikatura - Promlčení - směnečný a šekový zákon »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id106 (44)