Promlčení pohledávek - směnečný a šekový zákon

Základní promlčecí doba u práv ze směnek je tříletá. Pokud jde o práva majitele směnky vůči dlužníkům nepřímým indosantům a výstavci směnky cizí, zde je promlčecí doba jednoroční, přičemž tato promlčecí doba běží ode dne včas učiněného protestu směnky.

Pokud jde o práva ze šeku

zde se postihové nároky majitele šeku proti výstavci šeku, indosantům a ostatním šekově zavázaným osobám promlčují v promlčecí době šestiměsíční, jejíž běh počíná od uplynutí lhůty k předložení šeku.«« Uplatnění směnek vůči nepřímým dlužníkum Postihové nároky osob zavázaných k placení šeku »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id106 (44)