Výše pokut udělovaných za nedodržení BOZP

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce.

Výše pokut udělovaných za nedodržení BOZP

Pokuty do 300 000 korun

Mohou je dostat fyzické osoby, které neumožní zástupci pro BOZP účastnit se jednání o BOZP, případně neposkytnou potřebné informace, nevyslechnou připomínky a neumožní projednat opatření ke snížení rizik. Pokutu mohou dostat i ti, kteří nezajistí na pracovišti ochranu cizím zaměstnancům, dodržování zákazu požívání alkoholu, návykových látek, anebo neumožní kontrolu stavu BOZP.

Pokuty do 400 000 korun

Tyto pokuty se týkají zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání. Dostat je mohou fyzické osoby, které neohlásí pracovní úraz a záznam o něm nezašlou oprávněným institucím, postiženému, nebo jeho rodinným příslušníkům. Stejná pokuta čeká i v případě, kdy není v řádném rozsahu vedena evidence o pracovních úrazech a evidence fyzických osob, které trpí nemocemi z povolání.

Pokuty do 1 milionu korun

Pokuta ve výši až jednoho milionu korun hrozí fyzickým osobám, které nezajistí bezpečnost osobám na pracovištích, nebo neposkytnou zdarma osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, dále pak mycí, čisticí a dezinfekční prostředky nebo ochranné nápoje, anebo neumožní odmítnout práci, která by mohla ohrozit život či zdraví zaměstnanců a dalších osob. Pokutu je možné dostat i v případě překročení lhůty určené pro odstranění závad.

Pokuty do 2 milionů korun

Jde o nejvyšší pokutu, kterou může dostat zaměstnavatel, který nemá v pořádku BOZP, tak, jak stanoví zákon. Pokutu může také dostat, pokud náklady na zajištění BOZP jsou převedeny na zaměstnance, nejsou přijata preventivní opatření, pokud osobní ochranné pomůcky jsou nepoužitelné, nejsou používány, anebo pokud nejsou správně rozmístěny bezpečnostní značky. Pokuta může být udělena i v případě nezajištění nebezpečí při používání chemických látek, pokud nejsou prováděny revize technických zařízení, nebo pokud jsou prováděny neoprávněné prohlídky. Další možností, kdy je dána takto **vysoká pokuta **je zaměstnávání mladistvých prací, která může ohrozit bezpečnost jejich i okolí.«« Pokuty a sankce Diskuze, zkušenosti a recenze »»

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id186 (128)