Černá listina firem

Spolehlivost, kvalita, pružnost. Během spolupráce se společností GLS se však zákazník setká s naprostým opakem. Je možné, aby kurýrní služba způsobila škodu za statisíce? více


 Finance

Daň, povinná platba do veřejného rozpočtu, nás pronásleduje na každém kroku, jejím předmětem je vše, co nás obklopuje a co potřebujeme k životu: věci, práce, příjmy, činnosti. Některé daně platíme automaticky a některé musíme státu přiznat. více


 Vymáhání EU

Pracovně - právní vztahy zajímají všechny ekonomicky aktivní lidi. Ty se řídí zákoníkem práce, který by osoby zapojené do pracovního procesu měly znát. Protože se průběžně upravuje, je dobré se orientovat i v jeho dodatcích a změnách. více


 Bezpečnost práce

Pro každou firmu, státní i soukromou, stejně tak pro OSVČ, platí povinnosti plynoucí z BOZP. Jejich dodržování podléhá kontrolám Inspektorátu bezpečnosti práce. Pokud ten shledá nedostatky, následují vysoké sankce. více


 Pohledávky a daně

Daň, správa daně, správci daně (§1). Penále, zvýšení daně, náklady daňového řízení, úroky a pokuty. Správou daně se rozumí právo, nikoliv povinnost ve vztahu ke správnému zjištěni stanoveni daně a splněni daňových povinnosti. více


 Exekuce a exekutoři

Zástavní právo k obchodnímu podílu je specifické zástavní právo, na které se nevztahuje občanský zákoník, ale obchodní zákoník. Není-li pohledávka zajištěná zástavním právem k obchodnímu podílu včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn podíl prodat. více


 Likvidace a konkurz

V případě zahájení soudního nebo rozhodčího řízení proti věřiteli jehož právo se promlčuje, třetí osobou ohledně závazku, k jehož splnění věřitel použil plnění poskytnuté dlužníkem, přestane běžet promlčecí doba ohledně práva věřitele... více


 Soudní vymáhání

Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky (nezaniká promlčením pohledávky), zánikem zástavy, vzdáním se zástavního práva věřitelem, uplynutím doby, na které bylo zástavní právo zřízeno, složením ceny zástavy, na základě písemné dohody. více


 Vymáhání pohledávek

Zavinění věřitele musí ručitel prokázat. Pokud ručitel prokáže zavinění věřitele, nemá věřitel nárok na uspokojení pohledávky vůči ručiteli, i když vůči dlužníkovi má nárok zachován. více


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace